Exekuce

Spolupracujeme s kanceláří exekutora, zajistíme Vám právní a finanční analýzu exekučního řízení.

Pohledávky, přiznané soudním rozhodnutím či jiným exekučním titulem, exekutor vymůže (provede se exekuce):

  • Srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů povinného (dlužníka).
  • Přikázáním jeho pohledávky (např. peněz na účtu).
  • Prodejem movitých věcí a nemovitostí.
  • Prodejem celého podniku povinného (lze postihnout též podíl v obchodní společnosti, členská práva v bytovém družstvu, patenty, průmyslové vzory a ochranné známky).

O způsobu provedení exekuce rozhodne exekutor v závislosti na výsledku šetření majetkových poměrů povinného, případně dle informací, které sdělí o majetku povinného oprávněný (věřitel).

Jak řešit nepřiznané exekuce?

Nesplatné pohledávky, nebo pohledávky sice již splatné, ale nepřiznané exekučním titulem, vymáhat nelze, lze je však zajistit notářským zápisem s doložkou přímé vykonatelnosti.